Algemene voorwaarden VD&P Overnamepartners BV

  1. Deze algemene verkoops- en factuurvoorwaarden zijn van toepassing op (de dienstverlening van) VD&P OVERNAMEPARTNERS BV (met zetel te B-9000 GENT, Congreslaan 25, RPR Gent (Afdeling Gent), ON 0875.037.295 (hierna “VDP OP”), alsmede van haar rechtsopvolgers.
  2. VDP OP is gespecialiseerd in de bemiddeling bij de aan- en verkoop van bedrijven. Op de uitvoering van haar bemiddelingsopdrachten zijn naast deze algemene voorwaarden ook de bijzondere voorwaarden (begeleidingsovereenkomst, bij brief of email bevestigde afspraken, andere) van toepassing welke laatste, bij tegenstrijdigheid, primeren.
  3. VDP OP spant zich naar best vermogen in om al haar toevertrouwde opdrachten tot een goed einde te brengen en dit binnen de op haar toepasselijke wettelijke en reglementaire omgeving en binnen de grenzen van de ethische normen die ze zich oplegt. In dit kader dienen alle prestaties beschouwd te worden in uitvoering van een inspanningsverbintenis, aangezien VDP OP geen enkele resultaatsverbintenis op zich neemt.
  4. De door de cliënt in het kader van de opdracht verstrekte gegevens waarvan VDP OP redelijkerwijze weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, worden als vertrouwelijke informatie beschouwd. VDP OP zal deze informatie slechts gebruiken in het kader van de opdracht, en niet meedelen aan derden, tenzij zij hiertoe gehouden is ingevolge enige wettelijke bepaling die haar hiertoe verplicht of tenzij zij hiertoe wordt verplicht op grond van een formele eis van een gerechtelijke of overheidsinstantie.
  5. Alle gegevens en informatie worden door de cliënt aan VDP OP verstrekt onder de strikte verantwoordelijkheid van de cliënt. De cliënt is verantwoordelijk voor de volledigheid en de correctheid van alle inlichtingen, onder welke vorm ook, verstrekt aan VDP OP.
  6. In het kader van een opdracht verbindt de cliënt er zich toe om haar volledige medewerking te verlenen bij de uitvoering van deze opdracht en om alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen die nodig zijn voor de juiste uitvoering van de opdracht. Bovendien zal de cliënt er zich van onthouden om te handelen op een wijze die VDP OP kan hinderen in de behoorlijke uitvoering van haar opdracht.
  7. In het kader van de uitvoering van de opdracht stelt de cliënt persoonsgegevens ter beschikking van VDP OP. VDP OP zal deze persoonsgegevens op een behoorlijke, zorgvuldige en transparante wijze verwerken en bewaren, volgens de instructies van cliënt, en met eerbiediging van de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder inzake GDPR. De persoonsgegevens worden door VDP OP slechts verwerkt in het kader van de opdracht die door de cliënt wordt toevertrouwd, alsook voor het naleven van de wettelijke verplichtingen waartoe VDP OP gehouden is, meer bepaald in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld. De persoonsgegevens m.b.t. de identiteit van de cliënt worden door VDP OP slechts gebruikt voor het versturen van informatie, newsletters of uitnodigingen voor evenementen mits voorafgaandelijk akkoord van de betrokkene. Door het geven van de opdracht aan VDP OP geeft de cliënt (natuurlijke persoon) haar uitdrukkelijke toestemming aan VDP OP tot het verwerken van haar persoonsgegevens. Deze goedkeuring kan te allen tijde worden ingetrokken mits het versturen van een aangetekende zending (elektronische aangetekende zending via een gekwalificeerde dienst, naar secretariaat@vdp.be of gewone aangetekende zending naar de zetel van VDP OP) (‘aangetekende zending’). Ook het verzoek tot uitoefening van de andere wettelijke rechten van de betrokkene (toegang, verbetering, wissen, beperking van de verwerking, verzet, kopij) kan via dezelfde weg worden ingediend. De cliënt waarborgt dat de persoonsgegevens die hij met het oog op het beheer en de verwerking van zijn dossier meedeelt aan VDP OP, meegedeeld werden met toestemming van de betrokkene(n) of op basis van een andere wettelijke grond die het meedelen en het verwerken van deze gegevens toelaat. Hij waarborgt eveneens dat deze mededeling geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
  8. Behalve in geval van opzet of zware fout, kan VDP OP niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die het gevolg is van of in relatie staat met de uitvoering van de opdracht. VDP OP kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die veroorzaakt werd door de cliënt of door derden, zelfs derden welke zij (met de nodige zorgvuldigheid) heeft aangeraden of aangesteld, noch kan zij aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade of gevolgschade of schade volgend uit overmacht. Fiscaal advies, advies inzake commerciële beslissingen en dergelijke zijn uitdrukkelijk niet in de opdracht van VDP OP begrepen. In geen geval kan VDP OP aansprakelijk gesteld worden voor de goede afloop van een beoogde operatie of transactie. In ieder geval is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen schriftelijk werd bepaald en kan de totale aansprakelijkheid van VDP OP niet meer bedragen dan de vergoeding welke zij effectief voor een opdracht ontvangen heeft van de cliënt, zonder dat dit het bedrag van 35.000,00 EUR overschrijdt. Klachten moeten onmiddellijk aan VDP OP worden gemeld via aangetekende zending. In ieder geval kan VDP OP niet meer aansprakelijk worden gesteld zes maanden na de feiten of de nalatigheid waarvan beweerd wordt dat deze de schade hebben veroorzaakt.
  9. De vergoedingen voor prestaties van VDP OP worden berekend ofwel in functie van het aantal gepresteerde uren vermenigvuldigd met de afgesproken uurtarieven (die verschillend kunnen zijn naargelang de anciënniteit en de specialisatie van de betrokken medewerkers en aanpasbaar zijn), ofwel op basis van een vaste of variabele (van de transactiewaarde afhankelijke, doorgaans procentueel deel ervan) succesvergoeding ofwel een combinatie van beiden, en dit in functie van het type dossier en de vereiste bekwaamheid, waarbij een minimum vergoeding kan worden vastgelegd. Een prijsvoorstel kan opgevraagd worden bij VDP OP via email: secretariaat@vdp.be.
  10. VDP OP kan voor aanvang van de opdracht en lopende de uitvoering van de opdracht één of meerdere voorschotten of “retainers” vragen aan de cliënt, in de vorm van een vaste vergoeding of op basis van een uurtarief. Bij dossiers met een succesvergoeding is de “retainer” bij niet- realisatie van de transactie definitief verworven door VDP OP.
  11. De prestaties van VDP OP worden in principe op maandbasis gefactureerd of indien anders overeengekomen, gefactureerd volgens het verloop van de prestaties. Prestaties gedurende een bepaalde maand of periode geleverd kunnen, binnen de wettelijke grenzen, desgevallend in een andere maand of periode worden gefactureerd.   Naast de afgesproken vergoeding voor de verrichte prestaties, komen alle bijkomende kosten die door VDP OP zijn gemaakt of gedragen ten behoeve van de cliënt, ten laste van de cliënt, inclusief alle rechtstreeks bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten.
  12. Alle facturen zijn betaalbaar te Gent, aan de zetel van VDP OP, binnen de acht dagen na factuurdatum, en dit zonder financiële of andere korting, op het rekeningnummer van VDP OP vermeld op de factuur. Klachten in verband met de factuur zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen de acht dagen na de factuurdatum per gemotiveerde aangetekende zending worden medegedeeld. Na deze termijn wordt de factuur beschouwd als definitief aangenomen, wat de mogelijkheid tot latere klachten uitsluit. Ingeval van niet-stipte betaling zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1% per begonnen maand, tot op de dag van volledige betaling, evenals een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10 (tien) % van de verschuldigde sommen, met een minimum van vijfhonderd euro (500 EUR).
  13. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, wordt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen onmiddellijk opeisbaar.
  14. Indien er zich na aanvang van de opdracht onvoorziene omstandigheden voordoen die de uitvoering van de opdracht door VDP OP bemoeilijken of duurder maken, is VDP OP ertoe gemachtigd haar verbintenissen aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.
  15. VDP OP is gerechtigd de lopende opdrachten van rechtswege en zonder ingebrekestelling noch rechterlijke tussenkomst op te schorten of te verbreken, (i) indien de cliënt de contractuele afspraken, waaronder deze algemene voorwaarden, niet nakomt of de betaling van een factuur niet contant uitvoert, (ii) in geval van insolventie, faillissement, vereffening, ontbinding of andere wijziging aan de juridische situatie van de cliënt, (iii) in geval de opdracht niet langer uitvoerbaar is om redenen niet te wijten aan VDP OP, of (iv) ingeval VDP OP daartoe gehouden is op basis van de wetgeving en regelgeving op haar van toepassing.
  16. De adviezen, opinies, geschriften enz. die uitgaan van VDP OP of ontstaan in het kader van de uitvoering van de opdrachten behoren uitsluitend toe aan VDP OP en zijn slechts bestemd voor de cliënt. De uitvoering van de opdrachten zal in geen geval de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten inhouden. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van VDP OP kan niets worden gereproduceerd, gepubliceerd of openbaar gemaakt.
  17. Voor iedere betwisting aangaande deze voorwaarden, een factuur of de geleverde prestaties zijn alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.
  18. De hierboven aangegeven voorwaarden hebben voorrang op enige voorwaarden van de cliënt en zijn van toepassing op alle opdrachten, zelfs binnen een permanente relatie, tenzij protest binnen de acht dagen na de eerste ontvangst. Behoudens anders overeengekomen zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing op de toekomstige relaties tussen partijen. Zij worden geacht te zijn tot stand gekomen op de zetel van VDP OP.
  19. Indien één van de bepalingen of een deel van een bepaling van deze voorwaarden nietig of ontoepasselijk zou verklaard worden, zullen de overige bepalingen van toepassing blijven.