Algemene verkoops- en factuurvoorwaarden VD&P Overnamepartners BVBA

 1. Deze algemene verkoops- en factuurvoorwaarden zijn van toepassing op VD&P Overnamepartners BVBA, met maatschappelijke zetel te 9000 GENT, Congreslaan 25, RPR Gent (Afdeling Gent), ON 0875.037.295 (hierna “VD&P Overnamepartners”), alsmede haar rechtsopvolgers.
 2. VD&P Overnamepartners is gespecialiseerd in het met elkaar in contact brengen van kandidaat-verkopers en kandidaat-kopers van bedrijven. Voor de uitvoering van deze “search” opdrachten zijn deze voorwaarden van toepassing en/of een bemiddelingsvoorstel afgesloten tussen VD&P Overnamepartners en de klant.
 3. VD&P Overnamepartners spant zich naar best vermogen in om al haar toevertrouwde opdrachten tot een goed einde te brengen en dit binnen de bestaande wettelijke en reglementaire omgeving en binnen de grenzen van de ethische en deontologische normen die ze zich oplegt. In dit kader dienen alle prestaties beschouwd te worden in uitvoering van een inspanningsverbintenis, aangezien VD&P Overnamepartners geen enkele resultaatsverbintenis op zich neemt.
 4. Alle gegevens en informatie worden door de klant aan VD&P Overnamepartners verstrekt onder de strikte verantwoordelijkheid van de klant. De klant is verantwoordelijk voor de volledigheid en de correctheid van alle inlichtingen, onder welke vorm ook, verstrekt aan VD&P Overnamepartners.
 5. In het kader van een opdracht verbindt de klant er zich toe om haar volledige medewerking te verlenen bij de uitvoering van deze opdracht en om alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen die nodig zijn voor de juiste uitvoering van de opdracht. Bovendien zal de klant er zich van onthouden om te handelen op een wijze die VD&P Overnamepartners kan hinderen in de behoorlijke uitvoering van haar opdracht.
 6. Behalve in geval van opzet of zware fout, kan VD&P Overnamepartners niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die het gevolg is van of in relatie staat met de uitvoering van de opdracht. VD&P Overnamepartners kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die veroorzaakt werd door derden, welke zij heeft aangeraden of aangesteld, noch kan zij aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade of gevolgschade of schade volgend uit overmacht. In ieder geval is haar aansprakelijkheid beperkt tot haar schriftelijke adviezen en kan de totale aansprakelijkheid van VD&P Overnamepartners niet meer bedragen dan de vergoeding welke zij effectief voor een opdracht ontvangen heeft van de klant. Klachten moeten onmiddellijk aan VD&P Overnamepartners worden gemeld bij aangetekend schrijven, gericht aan haar maatschappelijke zetel. In ieder geval kan VD&P Overnamepartners niet meer aansprakelijk worden gesteld één jaar na de feiten of de nalatigheid waarvan beweerd wordt dat deze de schade hebben veroorzaakt.
 7. De vergoedingen voor prestaties van VD&P Overnamepartners worden berekend ofwel in functie van het aantal gepresteerde uren vermenigvuldigd met de afgesproken uurtarieven (die verschillend kunnen zijn naargelang de anciënniteit en de specialisatie van de betrokken medewerkers en aanpasbaar zijn), ofwel op basis van een vaste of variabele (van het transactiebedrag afhankelijke, doorgaans procentueel deel ervan) succesvergoeding ofwel een combinatie van beiden, en dit in functie van het type dossier en de vereiste bekwaamheid, waarbij een minimum vergoeding kan worden vastgelegd. Een prijsvoorstel kan opgevraagd worden bij Overnamepartners via email : secretariaat@vdp.be.
 8. VD&P Overnamepartners kan voor aanvang van de opdracht en lopende de uitvoering van de opdracht één of meerdere voorschotten of “retainers” vragen aan de klant, in de vorm van een vaste vergoeding of op basis van een uurtarief. Voorschotten worden in principe bij de afrekening op het totale bedrag in mindering gebracht. Bij dossiers met een succesvergoeding is de “retainer” bij niet- realisatie van de transactie definitief verworven door VD&P Overnamepartners.
 9. De prestaties van VD&P Overnamepartners worden in principe op maandbasis gefactureerd of indien anders overeengekomen, gefactureerd volgens het verloop van de prestaties. Prestaties gedurende een bepaalde maand of periode geleverd kunnen, binnen de wettelijke grenzen, desgevallend in een andere maand of periode worden gefactureerd. Naast de afgesproken vergoeding voor de verrichte prestaties, komen alle bijkomende kosten die door VD&P Overnamepartners zijn gemaakt of gedragen ten behoeve van de klant, ten laste van de klant, inclusief alle rechtstreeks bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten.
 10. Alle facturen zijn betaalbaar te Gent, aan de maatschappelijke zetel van VD&P Overnamepartners, binnen de acht dagen na factuurdatum, en dit zonder financiële of andere korting. Klachten in verband met de factuur zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen de acht dagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven worden medegedeeld aan de maatschappelijke zetel van VD&P Overnamepartners. Na deze termijn wordt de factuur beschouwd als definitief aangenomen, wat de mogelijkheid tot latere klachten uitsluit. Ingeval van niet-stipte betaling zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1% per begonnen maand, tot op de dag van volledige betaling, evenals een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10 (tien) % van de verschuldigde sommen, met een minimum van vijfhonderd euro (500 EUR).
 11. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, wordt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen onmiddellijk opeisbaar.
 12. VD&P Overnamepartners is gerechtigd de lopende opdrachten op te schorten of als vervallen te beschouwen, indien de klant de contractuele afspraken, waaronder deze verkoops- of factuurvoorwaarden, niet nakomt of de betaling van een factuur niet contant uitvoert of in geval van insolventie, faillissement, vereffening of ontbinding van de klant.
 13. De intellectuele eigendomsrechten toebehorend aan VD&P Overnamepartners of ontstaan in het kader van de uitvoering van de opdrachten behoren uitsluitend toe aan VD&P Overnamepartners, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De uitvoering van de opdrachten zal in geen geval de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten inhouden. Zonder uitdrukkelijke toestemming van VD&P Overnamepartners kan niets gereproduceerd, gepubliceerd of openbaar gemaakt worden, tenzij anders overeengekomen.
 14. Voor iedere betwisting aangaande deze voorwaarden, een factuur of de geleverde prestaties zijn alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.
 15. De hierboven aangegeven voorwaarden hebben voorrang op enige voorwaarden van de klant en zijn van toepassing op alle opdrachten, zelfs binnen een permanente relatie, tenzij protest binnen de acht dagen na de eerste ontvangst. Behoudens anders overeengekomen zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing op de toekomstige relaties tussen partijen. Zij worden geacht te zijn tot stand gekomen op de maatschappelijke zetel van VD&P Overnamepartners.
 16. Indien één van de bepalingen of een deel van een bepaling van onderhavige voorwaarden nietig of ontoepasselijk zou verklaard worden, zullen de overige bepalingen van toepassing blijven.